Home » Agenda » Agenda ALV

Uitnodiging Jaarvergadering 2017

 Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Jaarvergadering 2017 van de Barnevelderclub op zaterdag 22 april 2017 in het Nederlands Pluimveemuseum te Barneveld.
 

Programma

Ontvangst met koffie, vanaf 9.00 uur zal de zaal open zijn. Dag indeling:

09.30 uur Aanvang Algemene Jaarvergadering

12.00 uur Verwachte eindtijd Jaarvergadering

12.15 uur Gezamenlijke Lunch

13.00 uur Aanvang Middag programma

Barend vd Bruinhorst zal een korte uitleg geven over hoe de website er uit komt te zien

Hendrik Timmer zal het samengaan/stand van het ras bespreken, mede in het licht van de met Duitsland gemaakte afspraken en de Europa standaard die er in 2024 aankomt.

15.00 uur Verwachte eindtijd

 

AGENDA

Jaarvergadering 22 april 2017

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Notulen Jaarvergadering 16 april 2016
 • Ingekomen stukken
 • Jaarverslag secretaris
 • Financieel verslag
  • Verslag kascontrole commissie
  • Decharge bestuur
  • Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
 • Begroting 2017 en vaststellen Contributie 2018
 • Bestuursverkiezing
 • Wim Meijer is aftredend niet herkiesbaar;
 • Eventuele kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden (voorafgaand aan de vergadering); Bas Oskam wil het Secretariaat op zich gaan nemen 
 • ---- Pauze ----
 • Bestuursbeleid
  • Status en update Europashow 2017
  • Evaluatie Jongdierendag 2016 en Voorstel J.D.D. 2017
  • Instellen Website-redactie
  • Prijzenschema 2017/2018
  • Voorbereiding en reservering voor 100-jarig bestaan
  • Voortgang Foktechnische zaken en commissie
 • Vaststellen clubshow en districtshows 2017/2018
 • Vaststellen keurmeesters voor club- en districtsshows
 • Uitreiking Oorkondes en Ereprijzen 2016/2017
 • W.v.t.t.k. en Rondvraag
 • Sluiting