Home » Agenda

Uitnodiging Jaarvergadering 2018

 

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Jaarvergadering van de Barnevelderclub op Zaterdag 19 mei 2018 in het Nederlands Pluimveemuseum te Barneveld.

Programma

Ontvangst met koffie, vanaf 9.30 uur zal de zaal open zijn.

Dag indeling:
10.00 uur Aanvang Algemene Jaarvergadering
12.15 uur Verwachte eindtijd Jaarvergadering

12.30 uur Gezamenlijke Lunch

13.15 uur Aanvang Middag programma

Er zal een presentatie gegeven worden over de toegevoegde
waarde van het toevoegen van kruiden aan het voer. Deze presentatie zal worden verzorgd door de Baroen.

 15.30 uur Verwachte eindtijd

 Lunch-mogelijkheden op Algemene Jaarvergadering

Diegene die gebruik wil maken van de lunch op zaterdag 19 mei, vragen wij dit ruim vooraf op te geven bij Arie Droppert;
adroppert@gmail.com of 015-3107231.

Graag tijdig opgeven, daar het moeilijk is om nog iets na te bestellen.

De lunch zal identiek zijn aan voorgaande jaren, met soep en een kroket. De prijs voor deze lunch bedraagt € 17.50, welke u contant dient af te rekenen bij Arie (tijdens deze lunch).

Dank voor uw medewerking om dit zonder problemen te laten verlopen.


 

AGENDA Jaarvergadering 19 mei 2018

Opening

 1. Vaststellen agenda
 2. Notulen Jaarvergadering 22 april 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Fincieel verslag
  1. Verslag kascontrole commissie
  2. Decharge bestuur
  3. Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
 6. Begroting 2018 en vaststellen Contributie 2019
  1. Betaling contributies 2019
 7. Bestuursverkiezing
  1. Bert Beugelsdijk is aftredend herkiesbaar
  2. Eventuele kandidaten voor de vacatures die er zijn kunnen zich bij het bestuur melden (voorafgaand aan de vergadering)
  3. Versterking Bestuur

 ---- Pauze ----

 Bestuursbeleid

  1. Evaluatie Europashow 2017 bij Oneto
  2. Evaluatie Jongdierendag 2017 en Voorstel JDD 2019
  3. Status en Update Website-redactie
  4. Versterking redactie Clubblad
  5. Digitaal versturen informatie en Clubblad
  6. Prijzenschema 2018/19
  7. Voorbereiding en reservering voor 100-jarig bestaan
  8. Voortgang Foktechnische zaken en commissie
 1. Vaststellen clubshow en distiksshows 2018/2019
 2. Uitreiking Oorkondes en Ereprijzen 2017/2018
 3. v.t.t.k. en Rondvraag
 4. Sluiting

Belangrijke data seizoen 2018 / 2019

Shows

Jongdierenkeuring

Begin september vindt de Jongdierenkeuring plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de leden hun beste, in dit jaar gefokte, dieren meenemen en laten beoordelen door keurmeesters. Ook onderling worden de dieren uitvoerig besproken en wordt er veel informatie uitgewisseld. Deze bijeenkomst is daarnaast van groot belang voor de keurmeesters die hun kennis van de Barnevelder willen bijspijkeren en zo de gelegenheid krijgen om hun beoordelingsmethode met elkaar af te stemmen.

 

 

Jongdierendag & BBQ 2018

 data 15 september  2018

Op zaterdag 15 september wordt de jaarlijkse jongdierendag gehouden.Dit jaar zal deze weer plaats vinden in Mijdrecht bij Theo de Graaff. Het volledige adres is: Oosterlandweg 3a 3642 PW Mijdrecht

De keuring begint om 14 uur en vanaf 13:30 kan er worden ingekooid.
De keurmeester voor deze dag is: Wim Meijer. We vragen Eur 1,00 inschrijfgeld per dier.

Rond 15.30 uur steken we de BBQ aan en kunnen we onder het genot van een hapje en drankje nog napraten over de keuring en de dieren. De kosten voor de BBQ inclusief drank bedraagt 16.50 per persoon.

Het opgeven van het aantal dieren dat u wil insturen en/of het meedoen met de BBQ kan via de mail (bas.oskam@hotmail.com) of via telefoon/whatsapp (06-27001482).

Bas Oskam